O projektu

O projektu

Inspiro- Inspirace v odlišnosti

Zkušenosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

Hlavním cílem projektu Inspiro je podpořit inkluzivní vzdělávání, podpořit společné vzdělání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. Vytvořit vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy.

V rámci projektu INSPIRO se zaměřujeme na výzkum zkušenosti dětí s ADHD. Mapujeme, jak ADHD ovlivňuje jejich života, zejména pak fungování ve škole. Kromě polostrukturovaných rozhovorů s dětmi (10-19 let) se věnujeme zkušenosti jejich rodičů. Neméně podstatnou částí našeho výzkumu jsou rozhovory s pedagogy.

Náš výzkum si klade za cíl prozkoumat žitou zkušenost lidí, kterých se ADHD dotýká. Díky pohledu z více úhlů přinášíme komplexní osvětu v této problematice. Primární oblasti, kterými se v rámci výzkumu zabýváme, jsou: fungování dětí ve školním prostředí, komunikace s vrstevníky, vnímání diagnózy (dětmi, rodiči i pedagogy), vliv diagnózy na sociální interakce.

Projekt je realizován dle oxfordské metodiky DIPEx.

Dipex

DIPEx je metodika vyvinutá Health Experiences Research Group na univerzitě v Oxfordu. Jedná se o kvalitativní obsahovou analýzu hloubkových rozhovorů. Výzkumný tým cestuje po celé České republice a dělá rozhovory s lidmi s různými zkušenostmi v daném tématu.

Cílem je porozumět zkušenostem, které mají lidé s nemocí, se zdravím a se zdravotní péčí, a poskytnout tak podporu ostatním lidem s podobným problémem. Zprostředkovat tyto zkušenosti jejich blízkým, ale i profesionálům ve zdravotnictví.

Etické zásady

Při výzkumu dodržujeme etické zásady schváleny etickou komisí. Postupujeme takto:

  • pacient dopředu obdrží detailní informační list a jsou mu zodpovězeny všechny případné otázky,
  • následně je pacientovi předložen k podpisu informovaný souhlas,
  • po realizaci rozhovoru s pacientem je mu poskytnut k autorizaci přepis rozhovoru,
  • pacient může kdykoliv odvolat svůj souhlas s účastí na výzkumu a se zveřejněním rozhovoru.