O projektu

O projektu

Děkujeme všem účastníkům výzkumu a všem spolupracujícím odborníkům.

Téma o duševním zdraví dětí na tomto webu je jedním z výstupů projektu „Pro zdraví duše“ (ZD-ZDOVA1-021), který s grantovou podporou Fondů EHP realizoval v období 2021-2024 Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kvalitativní výzkum duševního zdraví u dětí

Cílem tohoto výzkumu bylo hlubší porozumění zkušenostem, které mají rodiče dětí s potížemi v oblasti duševního zdraví a odborníci, kteří s těmito dětmi pracují. Dalším cílem bylo zprostředkování těchto zkušeností pedagogům, dalším rodičům, jejich blízkým, ale i profesionálům různých oborů. 

Analyzovali jsme data ze 33 rozhovorů s rodiči dětí s duševním onemocněním (14) a odborníky (19), kteří pracují s výše uvedenou cílovou skupinou. Rozhovory byly postupně realizovány od září 2022 až do března 2023. Ve výzkumném souboru bylo zastoupeno 23 žen a 10 mužů. Průměrný věk byl 31,8 (medián 40). 


Téma Pro zdraví duše připravili

Hlavní garant DIPEx: Natália Kaščáková
Příprava webových stránek: Lucie Svrčková 

Supervizor přípravy videozáznamů:  Klára Maliňáková
Odborný pracovník pro studium kazuistik: Marie Sovová 

Výzkum: Kristýna Gábová a studenti doktorského programu Sociální a spirituální determinanty zdraví


Kristýna Gábová vystudovala sociální práci a působí jako odborný asistent a výzkumník na Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci. Výzkumně se věnuje kvalitativním výzkumům v oblasti sociálního zdraví, zejména zkušenostem rodičů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, podílí se na projektu Pro zdraví duše zaměřeném na děti s potížemi v oblasti duševního zdraví. Spolupracovala na přípravě tematických shrnutí, jejich finalizaci a koordinaci publikace výstupů.

Nika Tótová vystudovala sociální práci a sportovní management. V současné době je studentkou doktorského programu Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se zaměřuje na profesní připravenost na práci s dětmi s duševním onemocněním a všeobecně na vzdělávání v pomáhajících profesích. Realizovala část rozhovorů a podílela se na přípravě tematických shrnutí zkušeností odborníků.

Aneta Červinková vystudovala sociální práci, které se i aktivně věnuje a pracuje jako sociální pracovník v odborném sociálním poradenství. Zároveň je studentkou doktorského programu Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Výzkumně se zaměřuje na aspekty alexithymie, empatie a well-being. Podílela se na přípravě tematických shrnutí zkušeností rodičů.

Veronika Navrátilová vystudovala sociologii a působí jako odborný asistent na Institutu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také studuje doktorský program Sociální a spirituální determinanty zdraví. Věnuje se sociologii medicíny a kvalitativnímu výzkumu zaměřenému na zkušenosti pacientů a lékařů. Připravila nevýzkumnou část stránek – komentáře psychologů a psychiatrů ke kazuistikám.

Poděkování za spolupráci patří také Pavlu Calábkovi (střih audiovizuálního obsahu a publikování webu), Ivetě Holasové (příprava profilů rodičů), Marii Buchtové (příprava profilů odborníků zapojených do výzkumu), studentům, kteří realizovali rozhovory, přepisovatelkám a všem, co se do projektu zapojili.