Proč to děláme

Proč to děláme

Zkušenosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

Hlavním cílem projektu Inspiro je podpořit inkluzivní vzdělávání, podpořit společné vzdělání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí intaktních. Vytvořit vhodné podmínky pro výměnu zkušeností a vzájemného učení mezi školami a jejich pedagogy.

V rámci projektu INSPIRO se zaměřujeme na výzkum zkušenosti dětí s ADHD. Mapujeme, jak ADHD ovlivňuje jejich života, zejména pak fungování ve škole. Kromě polostrukturovaných rozhovorů s dětmi (10-19 let) se věnujeme zkušenosti jejich rodičů. Neméně podstatnou částí našeho výzkumu jsou rozhovory s pedagogy.

Náš výzkum si klade za cíl prozkoumat žitou zkušenost lidí, kterých se ADHD dotýká. Díky pohledu z více úhlů přinášíme komplexní osvětu v této problematice. Primární oblasti, kterými se v rámci výzkumu zabýváme, jsou: fungování dětí ve školním prostředí, komunikace s vrstevníky, vnímání diagnózy (dětmi, rodiči i pedagogy), vliv diagnózy na sociální interakce.

Projekt je realizován dle oxfordské metodiky DIPEx.