Jarmila

Jarmila

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 55 let

Jarmila je zdravotní sestra a speciální pedagog. Pedagogickou práci s dětmi s ADHD považuje za náročnou, především kvůli velkému počtu žáků ve třídě. Doporučila by, aby měla každá třída asistenta pedagoga a každá škola dobře sladěný a komunikující pedagogický kolektiv a poradenské pracoviště. Poradenské pracoviště ve skladbě školní psycholožka, speciální pedagog a pracovnice prevence se u Jarmily ve škole jednou měsíčně schází a řeší školní potřeby konkrétních žáků. Za jeden z nejdůležitějších faktorů pro práci s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami považuje Jarmila vzájemnou spolupráci školy a rodiny.

Více o Jarmile

  Jarmila je vzděláním zdravotní sestra a speciální pedagog. Práce s dětmi jí baví. Dle jejího názoru by pedagog měl být přísný, laskavý, vnímavý, bystrý, přijímající a pokud možno vždy dobře připravený na výuku.

     Jarmila se domnívá, že dětem a speciálně k dětem s ADHD je třeba nastavovat adekvátní vztahové hranice a jasná pravidla. Případné konflikty a nedorozumění se, dle jejích slov, musí řešit okamžitě a přímo na místě. Při komunikaci s dětmi s ADHD se snaží vyzdvihovat především jejich pozitiva. Příliš je nenutí do aktivit, které nemají rádi.

    Dle názoru Jarmily, je pro děti s ADHD velkým přínosem asistent pedagoga. Ten by měl být agentem a spojencem dítěte naladěným na jeho vlnu, který s ním tráví přestávky, pomáhá s přípravou na hodiny a komunikuje jeho potřeby s pedagogem.  

      Dále Jarmila hovořila o tom, že je v jejich škole kvalitní pedagogický kolektiv a poradenské pracoviště, jehož je členkou. Toto poradenské pracoviště zahrnuje školní psycholožku, speciálního pedagoga a pracovnici prevence. Jednou měsíčně se tým schází a diskutuje o školních potřebách konkrétních dětí. Pokud se objeví podezření na ADHD, vysílají dítě do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření.  

     Pro práci s dětmi s ADHD je důležitý sladěný kolektiv pedagogů, kde probíhá vzájemná podpora a předávají si užitečné informace ohledně přístupu k žákům. Pedagogickou práci s dětmi s ADHD považuje Jarmila za náročnou a vyčerpávající a to především proto, že je ve třídách příliš mnoho žáků.

     Svoje studia na vysoké škole považuje Jarmila za dostatečně pokrývající teoretické informace i praktické zkušenosti ohledně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Další poznatky získává Jarmila z internetu, seminářů a školení. Když si s něčím neví rady, konzultuje toto téma s pedagogicko-psychologickou poradnou. 

    Kolegům by přála, aby narazili na spolupracující rodiče, nebo aby si uměli naklonit rodiče na svou stranu. Bez spolupráce rodiny je, dle jejího názoru, práce s dětmi s ADHD komplikovaná.

     Rodičům by vzkázala, aby uznávali autoritu pedagoga a snažili se o spolupráci se školou. Pro děti s ADHD doporučuje více mimoškolních aktivit, aby se děti mohly projevit i v jiném světle než ve škole. Dále by doporučila sportovní aktivity.


Audio a video

Pro Jarmilu bylo důležité, že si mohla v praxi hned ověřit získané informace.
Jarmila pracovala se studenty již od prvních náznaků projevů diagnóz či jiných specifických vzdělávacích potřeb. 
Jarmila popisovala, že její studenti na mimoškolních aktivitách pracovali úžasně.
Studentovi Jarmily pomáhalo agresi zvládat počítání do 10.

Jarmila o ADHD otevřeně mluvila s celým kolektivem.