Komentáře psychologů a psychiatrů k modelovým případům

Komentáře psychologů a psychiatrů k modelovým případům

V závěru projektu jsme poprosili členy multidisciplinárního týmu, který působil na školách a poskytoval podporu a péči dětem s potížemi v oblasti duševního zdraví, aby vytipovali a popsali několik modelových případů, které ilustrují typické či obzvlášť důležité a podnětné problémy.

Komentáře k těmto 10 kazuistikám ze strany expertů (psychologů a psychiatrů) ukazují, jak lze o podobných případech uvažovat, odkud a jak je začít „rozplétat“ a jaké další osoby, odborníky či instituce do jejich řešení zapojit.

Díky různorodému odbornému zázemí, praxi a zkušenostem expertů je možné sledovat, jak se na stejný případ dívají zástupci různých specializací a jak mohou přispět k jeho řešení. Komentování většiny případů více experty také umožnilo shromáždění většího množství postřehů, nápadů a doporučení, kterými se mohou inspirovat rodiče (i jiní blízcí dětí), učitelé, další pedagogičtí pracovníci, psychologové, sociální pracovníci a obecně všichni zájemci o danou problematiku.


Modelový případ 1: Předškolák s problematickým chováním v kolektivu

Chlapec navštěvuje MŠ, je předškolák. Obtížně se zapojuje do kolektivních aktivit a vztahů s ostatními dětmi. Má však problém, i když se má zabavit sám. Občasné pokusy o hru s ostatními většinou přerostou v konflikt. U chlapce se vyskytlo i agresivní chování. Chlapec má tak špatnou pověst, že si rodiče ostatních dětí ve školce nepřejí jeho docházku do místní malotřídky. Rodiče jsou bezradní ohledně adekvátního výchovného přístupu k synovi i otázky jeho přechodu na základní školu. …pokračování


Modelový případ 2: Šesťák, který ve vyučování nespolupracuje a celkově se straní

Chlapec navštěvuje 6. ročník ZŠ. Učitelé uvádějí, že ve vyučování nespolupracuje. Neplní domácí úlohy, nezapojuje se do většiny aktivit a vyhýbá se účasti na hodinách tělesné výchovy. Nekomunikuje nejen s učiteli, ale ani s většinou spolužáků. Trpí také afektivními záchvaty a má celkově zhoršený prospěch. Třídní učitelka si všimla jeho zvukoplachosti, pracovníci multidisciplinárního týmu zaznamenali i špatnou výslovnost a mají podezření na rozštěp patra. Kontakt s rodiči proběhl až po důrazné výzvě ze strany školního metodika prevence. …pokračování


Modelový případ 3: Temperamentní čtvrťák s konfliktním vystupováním, kterým se snaží přitahovat pozornost

Chlapec navštěvuje 4. ročník. Má problémy navázat vztahy s vrstevníky. Je prý velmi temperamentní, konfliktní a leckdy i vulgární. Často narušuje vyučování a snaží se přitáhnout pozornost. Prospěchově se pohybuje v průměru. Škola projevila obavy, zda ze strany matky – samoživitelky nedochází k zanedbání péče. Otec žije v zahraničí. …pokračování


Modelový případ 4: Dospívající dívka s velkými výkyvy chování a prospěchu, u které se objevilo sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu

Žákyně 9. třídy s množstvím zameškaných hodin, výraznými výkyvy v chování i prospěchu a projevy, kterými se zřejmě snaží přitáhnout pozornost (vykřikování, nerespektování autorit apod.). Žije s matkou, která na ni kvůli práci často nemá čas a přiznává, že je ve výchově nedůsledná. U dívky se kromě problémového chování objevilo i sebepoškozování a myšlenky na sebevraždu. …pokračování


Modelový případ 5: Sedmák, jehož chování bylo označeno jako počínající šikana učitelů

Chlapec ze 7. třídy nerespektuje autoritu některých (většinou benevolentnějších) učitelů. Chová se způsobem, který byl označen dokonce jako počínající šikana pedagogů. Neplnil si povinnosti, byl drzý a vulgární. Do školy chodil nevyspalý, bez přípravy a pomůcek. Došlo i k radikálnímu zhoršení jeho prospěchu. Rodiče přišli do školy až po opakovaných důrazných výzvách, do té doby zřejmě podceňovali rozsah problému. Rozhovor s nimi byl nejprve velmi nepříjemný, posléze se je však podařilo namotivovat k určité spolupráci. …pokračování


Modelový případ 6: Druhák narušující vyučování nevhodným chováním

Chlapec ze druhé třídy celodenně narušuje vyučování nevhodnými zvukovými projevy (skřeky, prdění, výkřiky). Občas se u něj objevují i různé tiky. Vyučující zatím neuspěly v hledání situačních souvislostí ani ve snaze toto chování regulovat podpůrnými opatřeními. …pokračování


Modelový případ 7: Sedmačka s nízkým sebevědomím, která upoutává pozornost nešťastnými způsoby

Dívka ze 7. třídy, která neumí navazovat kontakty se spolužáky a usiluje o to nevhodnými způsoby (vykřikování a vulgarismy, braní věcí spolužákům apod.). Žije pouze s matkou, na vesnici, nemá mnoho přátel ani koníčky, přestože například krásně kreslí. Dříve docházela k psycholožce, což však prozatím ukončila pandemie. Dle matky cítí dcera stálý neúspěch a má nízké sebevědomí, k čemuž přispívá i její nadváha. …pokračování


Modelový případ 8: Samotářský třeťák s podezřením na poruchu autistického spektra

Chlapec (3. třída) minimálně vyhledává kontakt se spolužáky. Je-li osloven, interakci většinou rychle ukončí a obecně se často straní. Má problém soustředit se na hromadné zadání úkolů a neví-li, co má dělat, rychle upadá do stresu a přetížení. Od dětství prý špatně snáší jakékoli změny a nedostatek řádu, dobře naopak reaguje na individuální podporu a podpůrné rituály. Údajně je velmi výkonově zaměřený, ale špatně snáší, nemůže-li práci dokončit podle svých představ. V tenzi postupně přechází až do hlasitého kvílení, kvůli kterému bývá ze třídy odveden. …pokračování


Modelový případ 9: Neposedný druhák s potížemi v navazování kontaktů a soustředěností při vyučování

Živý, spíše prakticky zaměřený a manuálně zručný chlapec ze 2. třídy malé vesnické školy má problémy se soustředěním v hodinách. Důvodem je pravděpodobně hlavně nuda a snaha „zabavit se jinak“, v učivu nijak nezaostává. Chlapec je neobratný i v navazování kontaktů se spolužáky, z čehož vznikají šarvátky. Výraznější konflikty plynou z interakcí s žákem, který má závažnější problémy, kvůli kterým má přidělenou asistentku pedagoga. …pokračování


Modelový případ 10: Sedmák s problémy v regulaci emocí, se záchvaty vzteku a s množstvím kázeňských postihů

Chlapec ze sedmé třídy má problém s regulací emocí. Dochází u něho k zdánlivě neadekvátním záchvatům vzteku. Sám udává problémy s třídní učitelkou, která mu prý v minulosti dokonce dala facku (což ona sama popírá). Chlapec ve škole zažívá sérii neúspěchů a kázeňských postihů (důtky třídního učitele, ředitele, zákaz účasti na lyžařském výcviku). Rozmohly se u něho i zažívací potíže, které by mohly být psychosomatického rázu. …pokračování