Oslovení experti

Oslovení experti

Rozhovory ke kazuistikám a k dalším tématům souvisejícím s péčí o duševní zdraví dětí nám poskytli:


Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. 

Významný slovenský psychiatr, psychoterapeut a autor řady odborných publikací i literatury přibližující témata z oblasti psychiatrie a psychoterapie laické veřejnosti. V roce 1990 působil na Ministerstvu zdravotnictví ČSFR jako speciální odborný poradce pro psychiatrii. 

Jeho dlouhodobým cílem je bourání předsudků o psychiatrii, které mnohým lidem brání vyhledat odbornou pomoc a dosáhnout lepší kvality života. Je také zastáncem komunitní psychiatrické péče. Za svou celoživotní práci získal množství významných ocenění, například cenu Biela vrana, kterou uděluje Aliancia Fair-play a VIA IURIS a cenu Ligy za duševné zdravie. Je také čestným členem České psychiatrické společnosti JEP 2009 za přínos pro českou psychiatrii.

MUDr. Peter Pöthe

Významný odborník na psychické zdraví, emoční a sociální vývoj dětí a dospívajících. Absolvent 1. lékařské fakulty UK a dlouhodobých zahraničních stáží na prestižních univerzitách – např. na University of Edinbourgh, nebo na Harvardově univerzitě, kde se speciálně zabýval problematikou sexuálně zneužívaných a týraných dětí. 

V současnosti pracuje v Krizovém centru Linky bezpečí Nadace Naše dítě jako vedoucí lékař, dětský psychiatr a psychoterapeut. Mimo diagnostické a terapeutické práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami, přednáší na zahraničních a domácích konferencích, vyučuje studenty medicíny a sociální práce i současné a budoucí pedagogy. Věnuje se také výzkumné a publikační činnosti, píše knihy a natáčí podcasty, které srozumitelně přibližují problematiku péče o dětskou duši laické veřejnosti. Podílí se i na tvorbě zákonů na ochranu dětí a je spolupracovníkem evropské pobočky Světové zdravotnické organizace pro oblast ochrany dětí.

PhDr. Ingrid Strobachová, Ph.D.

Klinická psycholožka a filozofka zabývající se fenomenologií a lékařskou etikou. Vystudovala filosofii a psychologii na Filozofické fakultě UK. Její další plánovanou akademickou kariéru znemožnily události roku 1968 a následná okupace, což ji přivedlo ke klinické psychologii a práci s dětmi. Po pádu komunistického režimu spolupracovala od roku 1992 s Petrem Příhodou na Ústavu etiky a humanitních základů medicíny na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a později tento ústav vedla. Ve své klinické praxi se věnuje převážně dětem s psychickými a psychiatrickými obtížemi, uplatňuje celostní psychosomatický přístup a zabývá se i hypnoterapií. 

Mgr. Zdeněk Macek

Certifikovaný psychoterapeut mající výcvik v rodinné terapii a systemickém přístupu, supervizor a místopředseda České asociace pro psychoterapii, předseda odborné rady SOFT a spoluzakladatel skupiny GI. 

Psychoterapeutické praxi se věnuje od roku 1990. Dětskými klienty se zabývá individuálně i v rámci rodinné terapie. Podle svých slov je „rozjížděč, inovátor, v dotahování věcí však pokulhává…“. Jeho diagnózou je prý závislost na Google kalendáři.

MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková, Ph.D.

Vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě UK v Plzni a Náboženské nauky na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci studovala Teologii a absolvovala postgraduální studium v oboru Sociální a spirituální determinanty zdraví. 25 let se věnuje dětské a dospělé psychiatrii a psychoterapii a 20 let psychosomatice, k čemuž ji nasměroval i výcvik v Rodinné a systemické terapii psychosomatických poruch v Liberci. Je držitelkou certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu lékaře v oboru psychosomatika. Působí také jako odborná asistentka na 1. lékařské fakultě UK a jako supervizorka.

Mgr. Mária Heveriová

Absolvovala magisterský obor a následné specializační vzdělání v oblasti léčebné pedagogiky. Během své praxe pracovala na základní škole pro děti s poruchami řeči a v Dětském centru Dětské fakultní nemocnice v Košicích v předškolní třídě zaměřené na integraci dětí s poruchami vývoje. Od roku 2009 provozuje soukromou ambulanci v Košicích, kde se věnuje diagnostice a programům zaměřeným na prevenci, stimulaci, individuální edukaci a reedukaci dětí. Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci se v rámci různých projektů věnovala dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve své práci hojně využívá metody Montessori pedagogiky a Feuersteinova instrumentálního obohacování.

MUDr. Natália Kaščáková, Ph.D.

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na lékařských fakultách v Praze a Bratislavě. Specializovala se na psychiatrii, 9 let pracovala v Psychiatrické nemocnici v Pezinku, z toho 3 roky na psychosomatické klinice. Ukončila výcvik v hlubinné psychoterapeutické metodě – v koncentrativně pohybové terapii (KPT). Vzdělává se v katathymně imaginativní psychoterapii (KIP) a v psychotraumatologii. Působila jako spoluvedoucí výcvikového programu v KPT ve Vídni. Přednášela psychopatologii a psychiatrii na vysokých školách (FF v Trnavě, PF v Bratislavě). Posledních 10 let je v soukromé psychiatrické a psychoterapeutické praxi a 5 let vede semináře v rámci vzdělávání školících se psychoterapeutů pod záštitou Slovenské psychoterapeutické společnosti a Slovenského institutu pro vzděláváni v psychoterapii (SIVP). Je autorkou odborné knihy „Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického hľadiska“ (2006). Ve svém výzkumu na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci se věnuje zkoumání souvislostí mezi vztahovou vazbou, traumatizací v dětství a v pozdějším životě, resiliencí a psychickým a somatickým zdravím. 

Mgr. Carmen Švýcarská

Vystudovala sociální práci na Univerzitě v Hradci Králové a supervizi na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Úplné psychoterapeutické vzdělání získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde absolvovala i pětiletý sebezkušenostní výcvik v humanistickém směru – daseinsanalýze pod vedením doc. Jiřího Růžičky. Má dlouholeté zkušenosti v individuální i skupinové psychoterapii. Věnuje se i terapii párové a rodinné, pro něž získala kompetenci absolvováním dvouletého Kurzu párové a rodinné terapie pod vedením dr. Jitky Vodňanské a Mgr. Zdeňka Macka. Několik let působila jako sociální pracovnice v neziskové organizaci Dům tří přání, z. ú. a pracovala s rodinami, které se ocitly v krizi.  Následně se věnovala práci se skupinami lidí závislých na návykových látkách: nejprve v pražské protialkoholní léčebně U Apolináře a pak v Psychiatrické nemocnici Bohnice. V Bohnicích se časem přesunula na oddělení akutního příjmu, bipolárních poruch a následné péče. V současnosti působí na Klinice ambulantní psychiatrie a psychoterapie v Praze. Je lektorkou psychoterapeutických výcviků na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a na Institutu sociálního zdraví UP v Olomouci a členkou České asociace pro psychoterapii.

Mgr. Barbora Kohoutová

Studium jednooborové psychologie na FF UK ukončila v roce 1996 státní závěrečnou zkouškou z klinické psychologie. Poté pracovala v organizaci Duha – integrace osob s mentálním postižením a následně v Centru Paprsek. Během přípravy na atestaci z klinické psychologie pracovala v psychiatrické nemocnici Dobřany. V roce 2012 získala klinickou atestaci a v následujícím roce také funkční specializaci v psychoterapii.

Od roku 2010 je psycholožkou a psychoterapeutkou na klinice Eset, kde se věnuje pacientům od předškolního věku až do dospělosti. Nabízí individuální, skupinovou terapii i terapii v denním stacionáři pro dospělé. Jejím základním psychoterapeutickým zaměřením je Na osobu zaměřený přístup – PCA, ve kterém má výcvik. Absolvovala rovněž výcvik práce s tělem a výcviky v práci s dětmi a adolescenty v duchu Gestaltu a v Terapii hrou PCA. Spolupracuje rovněž s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, kde je aktuálně lektorkou sebezkušenosti pro studenty psychologie a sociální práce. 

Mgr. Jiřina Juřičková

Po studiu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě MU v Brně pracovala v klinické oblasti v hospici svatého Josefa v Rajhradě u Brna s pacienty a jejich rodinami. Dalších několik let bylo ve znamení péče o vlastní 3 děti a získávání cenných zkušeností v tomto směru. V této době se aktivně věnovala i akcím pro maminky s dětmi v rámci salesiánského střediska mládeže, dětem ve farnosti a stála při zrodu svépomocného klubu pro rodiče dětí s diabetem 1. typu v Brně. Od roku 2016 do současnosti je zaměstnaná jako školní psycholožka na základní škole Horníkova v Brně, kde se aktivně účastní spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště. Věnuje se kolektivům i dětem individuálně, nabízí konzultace pedagogům i rodičům dětí. Ve škole také vede žákovský parlament a  nabízí besedy pro rodiče. Pod základní školu spadají také dvě mateřské školy, se kterými profesně spolupracuje. 

Druhou oblastí jejího působení je výuka. Spolupracuje s pedagogickou a filozofickou fakultou MU kde pořádá praktické semináře pro studenty. V rámci společností V lavici a Educari, pořádá webináře pro pedagogy na pedagogicko-psychologická témata. Je členkou výboru Asociace školní psychologie za cílem přispět k pozitivnímu vývoji profese školního psychologa. 

Mgr. Kristýna Anna Černíková, Ph.D.

Psycholožka, psychoterapeutka a výzkumnice vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. Doktorské studium ukončila v roce 2023 na Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci. V roce 2023 také absolvovala Integrovaný psychoterapeutický výcvik v INSTEP s.r.o. Má za sebou i další specializované certifikované kurzy zaměřené na práci s klienty v různých situacích, jako např.: Kompletní krizová intervence („D“ centrum Liberec), Psycholog ve zdravotnictví (UP Olomouc, garant: doc. M. Lečbych), Motivační rozhovory (garant: Monika Vaňková) nebo Kurz rodinného poradenství (Prev-centrum, garant: MUDr. V. Chvála). V současné době je frekventantkou terapeutického výcviku GTDA – Gestalt terapie dětí a adolescentů (IVGT). V práci s klienty je pro ni důležitá hlavně lidskost a celostní přístup ke člověku.

Mgr. Kateřina Paclíková

Studium jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci ukončila v roce 2017, nyní studuje doktorské studium Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví na UP v Olomouci, kde se výzkumně věnuje systému péče o dospívající s poruchami chování a emocí. Práci s dětmi se věnovala již od studií formou dobrovolnictví a různých stáží, včetně pracovní stáže v Dublinu. 

Od roku 2023 je certifikovanou poradkyní pro rodiče a děti a je taktéž frekventantkou psychoterapeutického výcviku pro práci s dětmi. Má soukromou poradenskou a terapeutickou praxi pro děti a rodiče v Zábřehu. Od roku 2016 spolupracuje s centrem Snoezelen Olomouc, kde v současné době poskytuje individuální poradenství pro rodiče, lektoruje besedy, vede svépomocné skupiny a facilituje skupiny Kruhu bezpečného rodičovství (KbR), preventivního programu na podporu bezpečné vztahové vazby mezi rodiči a dětmi. Je garantkou pro lokalizaci KbR v České republice. V neposlední řadě je mámou svojí dcery. 

Mgr. Bc. František Hodný

Po studiu jednooborové psychologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci a sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě pracoval několik let v soukromém sektoru na pozici projektového manažera a vedoucího personálního oddělení. Nyní působí jako psycholog a lektor v Moravskoslezském paktu zaměstnanosti, kde se věnuje především otázkám osobního rozvoje a uplatnění mladých lidí. Pracuje také v Pedagogicko-psychologické poradně v Opavě, dokončuje doktorské studium a je frekventantem výcviku v kognitivně behaviorální terapii.

Mgr. Pavlína Borovičková

Studium Sociální a humanitární práci na Caritas VOŠs ukončila v roce 2008. O rok později, v roce 2009, absolvovala tentýž obor na CMTF UP. V roce 2017 zakončila studium na FSS MU oboru Sociální případové poradenství. Během magisterského studia pracovala v Přijímacím středisku Zastávka u Brna jako sociální pracovnice s žadateli o udělení mezinárodní ochrany a porodila dvě dcery. Během rodičovské dovolené absolvovala kurz Respektovat a být respektován. Následně si doplnila kvalifikaci kurzem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a poté vedla v souladu s Montessori pedagogikou dětskou skupinu v Rodinném klubu tety Lenky z.s,. Tuto pracovní zkušenost ukončila odchodem na třetí rodičovskou dovolenou. V současné době pracuje jako komunitní pracovnice v komunitním centru pro lidi s duševním onemocněním v neziskové organizaci Fénix v Kyjově. Zároveň je aktivní maminkou tří dětí se zájmem o respektující výchovu a vzdělávaní, dětskou psychologii, vznik dětského traumatu a duševní zdraví.