Vzkazy odborníků

Vzkazy odborníků

Odborníci na duševní zdraví dětí, kteří se účastnili našeho výzkumu, měli možnost formulovat vzkaz pro další odborníky, rodiny i širokou veřejnost. 

Vzkazy pro kolegy – rovnováha a seberealizace v práci 

Odborníci zdůrazňovali především důležitost vzájemné spolupráce, respektu k pacientům a klientům, a také potřebu neustálého profesního růstu a otevřenosti novým metodám a přístupům v oblasti duševního zdraví. Vyzdvihovali smysluplnost a význam práce, na druhou stranu uznávali její náročnost. Varovali před rizikem vyhoření. Někteří zdůrazňovali důležitost pravidelného vzdělávání a profesního rozvoje v oblasti duševního zdraví. Jako důležitou vnímali i pravidelnou supervizi.

Tereza vzkazovala, že je třeba hledat rovnováhu a odejít, pokud odborníka jeho práce přestane naplňovat.
Jakub doporučoval koučink, který vnímal jako užitečný nástroj pro osobní a profesní rozvoj.


Propojení mezi různými oblastmi odbornosti

Mnozí odborníci zdůrazňovali důležitost propojení mezi různými oblastmi jako je psychologie, neurologie a medicína. Propojení různých odborností dle jejich slov pomáhá lépe porozumět duševnímu zdraví a zvyšuje efektivitu práce s klienty. Odborníci zdůrazňovali význam spolupráce mezi různými profesionálními obory, jako jsou psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, pedagogové a zdravotní sestry, aby mohli efektivně identifikovat a poskytovat pomoc dětem s duševními potížemi. Téma multidisciplinarity, které zaslouží větší pozornost, je zpracováno v samostatné části tohoto webu Multidisciplinární spolupráce.


Důraz na prevenci a časnou intervenci

Z rozhovorů vyplynula důležitost časné intervence a prevence v oblasti duševního zdraví. Někteří odborníci vyzývali rodiče, aby neodkládali řešení problémů na později, ale hledali pomoc a podporu co nejdříve. Obdobně pedagogům, pediatrům a dalším odborníkům, kteří se s dítětem s potížemi setkají jako první, doporučili problém nepodcenit.  

Jiní měli vzkazy týkající se zlepšení péče o duševní zdraví dětí a mládeže. V jejich sděleních bylo patrné přesvědčení o nutnosti systematických změn a investic do oblasti duševního zdraví ve vzdělávání a zdravotnictví. Zdůrazňovali důležitost poskytování dostupné a kvalitní. Vzkazy odborníků směřovaly také k posílení financování duševního zdraví ve školách a zdravotnických zařízeních. Dalším tématem v některých vzkazech byla potřeba zkvalitnění a zjednodušení procesů pro získání péče o duševní zdraví. Odborníci zdůrazňovali, že systém musí být dostatečně flexibilní a přizpůsobivý, aby mohl efektivně reagovat na individuální potřeby každého dítěte. Odborníci také navrhovali posílení vzdělávacích programů pro učitele, zdravotníky a rodiče, aby byli schopni rozpoznat příznaky duševních problémů u dětí a věděli, jak adekvátně reagovat. Věřili, že osvěta a informovanost jsou klíčové pro odstranění společenského stigmatu kolem duševních onemocnění a pro zlepšení povědomí o duševním zdraví dětí a dospívajících.

Margaretka přála rodinám, aby našli někoho, kdo je vyvede ze začarovaného kruhu a odborníkům, aby dokázali rozeznat varovné signály.


Výzva pedagogům k dalšímu vzdělávání, podpoře žákům a trpělivému přístupu

Někteří odborníci apelovali na pedagogy, aby se účastnili školení a workshopů, kde si mohou rozšířit obzory o duševním zdraví dětí a mladých lidí. Odborníci zdůrazňovali, že učitelé mají klíčovou roli při identifikaci problémů v duševním zdraví u dětí a dospívajících. Vyzývali učitele, aby věnovali pozornost změnám v chování, výkonu ve škole a mezilidským vztahům u svých žáků a studentů. Pokud učitelé zaznamenají známky duševních potíží u žáka, měli by poskytnout podporu tím, že mu nabídnou možnost hovořit o svých pocitech a směřovat ho ke školnímu psychologovi, sociálnímu pracovníkovi nebo jiným odborníkům, kteří mohou poskytnout vhodnou pomoc. Jiní odborníci přáli pedagogům, aby byli trpěliví, laskaví a snažili se pochopit, co děti prožívají. Měli by být vstřícní k potřebám žáků, zájmům a problémům, což může pomoci navodit důvěru a pocit bezpečí. Někteří odborníci zdůrazňovali důležitost komunikace mezi učiteli a rodiči. Pokud učitelé zaznamenají známky problémů v duševním zdraví u studenta, měli by tuto záležitost sdělit rodičům co nejdříve.

Miroslav pedagogům doporučil cíleně vybírat vhodné kurzy.


Vzkazy rodičům – důležitost naslouchání a vyhledání pomoci 

Rodičům (a pečujícím) odborníci zařazení do našeho výzkumu vzkazovali, aby se snažili skutečně naslouchat svým dětem, i když jsou plní svých vlastních problémů. Podporovali rodiče v hledání možností, jak porozumět a pomáhat svým dětem v oblasti duševního zdraví. Někteří odborníci zdůrazňovali důležitost naslouchání a podpory ze strany rodičů. Upozorňovali na to, jak je důležité, aby rodiče naslouchali svým dětem, i když mohou mít pocit, že je nikdo neslyší. Odborníci povzbuzovali rodiče, aby vytvořili bezpečné místo, kde děti mohou mluvit o svých emocích a problémech. Odborníci povzbuzovali rodiče, aby vyhledali odbornou pomoc, pokud mají podezření na problémy v duševním zdraví svých dětí. Navrhovali, aby rodiče kontaktovali odborníky, jako jsou psychologové, psychiatři nebo sociální pedagogové, kteří mohou poskytnout potřebnou podporu a terapii. Někteří odborníci zdůrazňovali, že děti s problémy v oblasti duševního zdraví potřebují pochopení a empatickou podporu svých rodičů. Přestože to může být náročné, důležité je, aby rodiče projevovali lásku a trpělivost a byli pro své děti k dispozici.

Ondřej motivoval rodiče k vyhledání pomoci.