Multidisciplinární spolupráce

Multidisciplinární spolupráce

Multidisciplinární spolupráce je přístup, který zahrnuje spolupráci a komunikaci mezi odborníky z různých disciplín, oborů nebo profesí, kteří spolupracují na řešení komplexních problémů nebo poskytování komplexní péče. V kontextu duševního zdraví dětí a dospívajících to znamená, že tým odborníků, jako jsou psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, pedagogové a další specialisté, spolupracuje na poskytování péče a podpory dětem a jejich rodinám.

Tato multidisciplinární spolupráce umožňuje využití různých odborných znalostí a dovedností k hodnocení, diagnostice a léčbě komplexních problémů, kterým děti mohou čelit. Odborníci mohou přinést různé perspektivy a přístupy k problémům, což může vést k efektivnějšímu a komplexnějšímu řešení. Multidisciplinární týmy mohou být vytvářeny ve školách, zdravotnických zařízeních nebo organizacích za účelem zlepšení péče a podpory poskytované dětem v oblasti duševního zdraví.

Multidisciplinární spolupráce ve školství

Účastníci našeho výzkumu měli zkušenost se spoluprací různých odborností ve školství. Obvykle šlo o školní tým různých odborností, např. školní poradenské pracoviště, případně spolupráci s externími odborníky v podobě konzultací nebo účasti na případových konferencích svolaných jinými subjekty (např. neziskové organizace, orgán sociálně právní ochrany).

Ve své škole Alena spolupracovala jako asistentka metodičky prevence s několika odbornostmi.


Multidisciplinarita ve zdravotnictví

Odborníci ve zdravotnictví chápali multidisciplinární spolupráci jako spolupráci zaměstnanců nemocnice nebo psychiatrické léčebny. Obvykle šlo o spolupráci různých zdravotnických odborníků, psychologa a sociálního pracovníka. Tato spolupráce probíhala formou konzultací, porad, intervizí a neformálních setkání.

Ondřej si spolupráci v nemocnici pochvaloval.


Multidisciplinarita v sociální práci

V sociální práci byla multidisciplinární spolupráce často nedílnou součástí přístupu ke klientovi. Probíhaly multiexpertní panely, případové konference, multidisciplinární setkání. Ty v některých případech svolával orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) nebo nezisková organizace. Odborníci z různých organizací setkávali nad situací klienta (dítěte nebo rodiny) a to buď za účasti klienta nebo bez něj.

V sociální službě, kde Anna pracovala, byl fungující multidisciplinární tým.


Multidisciplinární týmy duševního zdraví

Někteří odborníci znali multidisciplinární týmy zaměřené na duševní zdraví. Ty často vznikly v nedávné době v souvislosti s reformou psychiatrické péče, protože se ukázalo, že centra pro duševní zdraví a intervenční týmy by byly potřeba i pro děti a mladistvé do 18 let. Většinou fungovaly jako sociální služba, kterou tvořili odborníci z oblasti sociální práce a zdravotní pracovníci a byla navázána externí spolupráce s dalšími odborníky (např. psychiatrem).

V týmu Lenky pracovali různí odborníci i externí specialisté.

Jakub měl s multidisciplinárním týmem výborné zkušenosti.