Jitka

Jitka

  • Věk pedagoga v době rozhovoru: 44 let

Jitka pracuje jako ředitelka gymnázia. Má dlouholeté zkušenosti s pedagogikou dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Tuto práci považuje za náročnou. Vnímá, že mladí pedagogové přicházejí do praxe nedostatečně připraveni a starší kolegové často odmítají nové poznatky a metody. Děti s ADHD, dle Jitky, trpí vnitřním neklidem, hyperaktivitou a únavou. Bývají třídou vyčleňovány a odmítány. Proto jsou užitečné preventivní programy a intervence odborníků pedagogicko-psychologické poradny. Dobrý učitel by měl být k dětem s ADHD přijímající, motivující, inspirující a kreativní.    

Více o Jitce

Jitka pracuje jako ředitelka gymnázia. Je zvyklá pracovat s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, například s dětmi s autismem, ADHD, dysgrafií, dyslexií, dyskalkulií, poruchami chování aj. Pedagogickou práci s těmito dětmi považuje za velmi záslužnou, ale náročnou. Jitka se domnívá, že k náročnosti práce přispívá špatné nastavení současného vzdělávacího systému: mnoho tzv. papírování, nadměrné nároky, málo ocenění a nízká finanční odměna. Jitka vnímá, že mladí pedagogové přicházejí z vysokých škol nedostatečně připraveni. Chybí jim teoretické i praktické dovednosti ze speciální pedagogiky. Na druhou stranu jsou většinou otevření a přijímají rady zkušenějších kolegů a informace ze vzdělávacích seminářů. Jitka vnímá potíž v tom, že tyto poznatky nedokáží efektivně uplatnit ve výuce. Opačná je situace u starších pedagogů. Ti obvykle nové metody do svého repertoáru přijímají obtížně. Pokud ale tyto metody akceptují, aplikují je dovedně a efektivně.

     Dle Jitky děti s ADHD prožívají vnitřní neklid a napětí. Jsou nesoustředění a hyperaktivní, což se následně projevuje silnou gestikulací, vykřikováním a někdy náhlou únavou. Jejich projevy vypadají drze a nevychovaně, nicméně Jitka věří, že si nemohou pomoci – nedokáží své symptomy ovládat vůlí. Jako výzvu Jitka vnímá najít si k těmto žákům adekvátní komunikační kanál.

    Jitka je názoru, že by výuka dětí s ADHD měla vycházet z toho, co je dokáže zaujmout. Pedagogové by měli být trpěliví, přijímající a podporující. Měla by jim být vlastní tvořivost, improvizace a schopnost motivovat. Jitka doporučuje, aby u dětí s ADHD byla hodnocena spíše snaha, nežli výsledek. Pokud jsou děti s ADHD neklidní, dobrý pedagog podle Jtiky dokáže včas přerušit výuku a zařadit pohybovou aktivitu. 

     Mezi školou a rodiči se, dle Jitky, někdy vykope nepřeklenutelná propast. Někteří učitelé nabývají dojmu, že rodiče odkládají děti s ADHD do školy na převýchovu. Rodiče zase v některých případech od pedagogů slýchávají jen nářky a stížnosti. V těchto neshodách pak zanikají náznaky konstruktivní diskuse a snaha si navzájem předat informace o tom, co v práci a výchově dětí s ADHD pomáhá a funguje. 

    Jitka považuje vztahy dětí s ADHD s třídním kolektivem za problematické. Děti s ADHD navazují vztahy nestandartním způsobem, čemuž zbytek třídy nemusí rozumět. Proto Jitka doporučuje stmelovací preventivní programy nebo ve složitějších případech intervence odborníků pedagogicko-psychologické poradny. Důležité je třídnímu kolektivu vysvětlovat, co je to ADHD a jak s dětmi s ADHD komunikovat a vycházet.  

     S viditelnými fyzickými handicapy spolužáků si třída dokáže snadno poradit. Jitka má zkušenost, že k těmto dětem je projevována ohleduplnost, podpora a vstřícnost. K poruchám, jejichž příčiny nejsou na první pohled vidět, často vznikají předsudky, strach a odmítání. Děti s těmito diagnózami se tak mohou cítit vyčleněné, nepřijaté a osamocené.  Proto je důležité dětem tato témata přibližovat a vysvětlovat. Jitka věří, že s dobrým kolektivem jak dětí, tak pedagogů se dají zvládnout i na první pohled neřešitelné situace.


Audio a video

Jitka doporučovala zavést systém, kdy mají učitelé prostor pro relaxaci. 
Podle Jitky by si měli lidé práci učitelů více vážit.  
Jitka doporučovala motivovat studenta skrze spolupráci speciální pedagožky, učitelů a rodiny.
Jitka si zvala na pomoc se stmelováním kolektivu různé odborníky.
Podle Jitky by rodič neměl být školou přetížen.
Jitka doporučovala zapojit do výuky více pohybových aktivit pro celou třídu.
Jitka doporučovala zapojovat více pohybových aktivit pro celou třídu.
Jitka se studenty pracovala na vztazích od začátku, nebyly mezi nimi pak problémy.