Rodiče o asistentech pedagoga

Rodiče o asistentech pedagoga

Rodiče hovořili o asistentech pedagoga v mnoha souvislostech. Popisovali jakým způsobem bylo a  je možné asistenta pro dítě s ADHD do školy získat, jaké byly varianty spolupráce asistenta s ostatním pedagogy při výuce a jak se asistent zapojil do širšího kontextu dění okolo žáka. Dále jaké přístupy a metody asistenta žákům pomáhaly a jaké nefungovaly.

OBSAH STRÁNKY

Přidělení asistenta pedagoga

Asistenta studenti nejčastěji získali díky vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do té obvykle studenty doporučoval učitel nebo psycholog.  V případě Julie bylo odborníky posouzeno, že bude asistent přidělen až v pozdějším věku dítěte.

Tématem bylo rovněž nedostatek asistentů pedagoga a neexistence profese asistenta v dřívějších dobách. Pavla měla zkušenost se zneužitím přidělení asistenta, kdy spolužákovi jejího syna maminka zařídila asistenta pravděpodobně s cílem získat výhody ve výuce. 

Syn Julie získal asistenta skrze pedagogicko-psychologickou poradnu.
Podle Kláry se přidělení asistenta pedagoga v mateřských školách stalo běžnou záležitostí.

Asistent pedagoga součástí pedagogického týmu     

Asistent patřil do širší sítě podpory dětí. Byl součástí týmu pedagogů, který s dětmi ve školce a škole pracuje. Tento tým měl dle výpovědí rodičů různou skladbu. Ve školách se obvykle jednalo o tým složený z učitele a asistentem pedagoga.

Asistent pedagoga se ve třídě podle zkušenosti rodičů věnoval všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V některých případech byl přidělen pouze pro studenty  s ADHD a věnoval se jen jemu. Některé děti s ADHD zvládají výuku bez pomoci asistenta.

Pavla vnímala asistenta pedagoga v logopedické školce jako velkou pomoc.

Jak asistent dítěti pomáhal

Asistenti pomáhali studentům  se zápisky a učebním procesem. V případě jejich neklidu brali svěřence na chodbu, kde mohli svůj vnitřní stres odžít a zrelaxovat. Pokud syn Julie začal nečekaně utíkat ze třídy, asistent ho následoval a hlídal. Výuka zbytku třídy mohla nerušeně pokračovat.

Rodiče si cenili, když asistent uměl aktivně naslouchat. V jednom případě Klára hovořila o asistentovi ve školce, který pomohl jejímu dítěti s ADHD v předškolní přípravě a s nástupem do školy.       

Rodiče rovněž oceňovali pomoc asistentů, kteří zvládali s dětmi ve škole vyřešit většinu jejich těžkostí. Ivana si pochvalovala, že díky dobré práci asistenta na ně doma nezbylo  k řešení příliš práce.

Eva byla ráda, že asistentka pomáhala dceři dělat zápisky, když na ní přišel útlum.

Nevhodné přístupy asistenta pedagoga

Asistent pedagoga přistupoval ke studentům ne vždy vhodným přístupem. Klasické metody výchovy v podobě zákazů a příkazů podle rodičů nebyly účinné. Rodiče vnímali negativní dopad tohoto direktivního přístupu na vztah mezi asistentem a dítětem.

Dle zkušeností rodičů asistenti často rezignovali na jiné než direktivní metody.

Použití fyzické síly na syna Julie nefungovalo.
Neustálá kontrola podle Petry nebyla účinným přístupem k dítěti.

Vztah studenta a  asistenta

Za jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňoval práci asistenta, byla rodiči považována kvalita vztahu asistenta pedagoga a jejich dítěte s ADHD. V některých případech byl vztah asistenta pedagoga dle zkušenosti rodičů kvalitní. Dítě cítilo, že ho má asistent rád. Jak se ukázalo v jiných rozhovorech, dobrý počáteční vztah mohl být snadno poškozen, pokud asistent používal nevhodné metody práce.

Michaela vnímala, že její děti raději komunikovaly s asistentkou než s vrstevníky.

Spolupráce asistenta s rodiči

Neméně zásadní vliv měl i způsob spolupráce a komunikace mezi asistentem a rodiči. Pavle  asistent po škole pomáhal s přípravou povinností jejích dětí na další den. Asistent předával rodičům seznam školních úkolů a informoval je o celkovém fungování dítěte ve škole.

Rodiče se naopak snažili asistentům předávat své postřehy o metodách, které na dítě fungují doma, a které mohly být převedeny do školní praxe. Julii mrzelo, že v některých případech asistent nedokázal její rady vstřebat a využít. Pavla neměla ráda, když si jí asistentka stěžovala, jak je práce s jejím synem náročná. Sama si toho byla vědomá.

Julie ocenila, že jí asistent informoval o tom, co se každý den ve škole událo.

Obraz ideálního asistenta pedagogaPedagogové a začlenění dětí s ADHD do kolektivu pohledem rodičů

Rodiče formulovali svou představu o ideálním asistentovi pedagoga. Takový asistent by si neměl brát projevy ADHD osobně. Dálé si rodiče přáli asistenta empatického, zkušeného a vzdělaného v problematice ADHD. Podle Pavly by měl umět rozpoznat situace, kdy nemá dítě symptomy pod kontrolou. V takové momenty by měl zabránit agresivním projevům dítěte namířených proti sobě či okolí. V případě, že by nehrozily agresivní projevy mohl by být asistent pouze přítomen a dovolit dítěti nahromaděný stres odžít.

Julie si myslela, že při vedení dítěte by se měl asistent snažit vyhýbat negativní kritice. Používat by měl spíše pozitivní návodné věty a slova. Rodiče často oceňovali pomoc asistenta při soustředění dětí na zadané úkoly. Byli by rádi, kdyby asistenti probíranou látku vždy studentům dovysvětlovali.

Podle Kláry by měl být asistent empatický, vnímavý a důsledný.