Formy agrese

Formy agrese

Pedagogové a odborníci z pomáhajících profesí mluvili v rozhovorech o různorodých formách agrese, se kterými se ve své praxi setkali. Popisovali verbální a fyzické projevy agrese, autoagresi, šikanu a kyberšikanu. V neposlední řadě zmiňovali také to, jak se dá agrese ventilovat zdravým, neškodným způsobem.

OBSAH STRÁNKY

Slovní agrese

Verbální agrese se u dětí a mladých lidí objevovala v podobě vulgarit, nadávek, výhružek, vyvolávání hádek a dalších verbálních útoků. Ty směřovaly na spolužáky, ale i k učitelům nebo rodičům. Někteří učitelé popisovali neochotu podřídit se jejich autoritě, která byla občas spojená s drzostí a vulgárním slovním projevem. V mnoha případech zůstalo u agrese slovní, v jiných přerostla v agresi fyzickou.

Ve škole, kde Martina působila, řešili vulgární projevy žáka vůči ženám.

Fyzická agrese

Pedagogové i další odborníci se setkali jak s mírnějšími projevy fyzické agrese, tak i s vážnými případy s nešťastným koncem. Hovořili o situacích, kdy agresor do někoho strčil, roztrhl mu oděv, kousl ho nebo ho uhodil dlaní. Jirka si vybavoval, že agresory bývaly i dívky, u kterých šlo obvykle o facky nebo vytrhávání vlasů. Odborníci také řešili rvačky. Několik napadení mělo natolik závažný průběh, že musela být přivolána záchranná služba nebo policie. Jarda vzpomínal, že se setkal s chlapcem, který byl spolupachatelem vraždy.

Cílem agrese byli obvykle spolužáci, někdy samotný učitel nebo jiný dospělý. Některé děti a adolescenti mířili agresi proti vlastním rodičům a napadali je. V jednom případě dítě vyhrožovalo, že svého rodiče zabije, a dokonce se o to i pokusilo. Oslovení odborníci zmiňovali i případy, kdy děti a mladí lidé obraceli agresi vůči majetku, praštili do zdi nebo do nábytku kopali. Jakub mluvil o případu, kdy žákyně rozbila učiteli hlavu kamenem.

Jirka popisoval nedávný incident ze své školy

Autoagrese

Odborníci hovořili o rozšiřujícím se fenoménu autoagrese, neboli jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe. Sebepoškozování se v jejich zkušenostech projevovalo tak, že se dítě nebo mladý člověk řezal nebo si jinak tělesně ubližoval. Objevovaly se i případy, kdy se někdo omezoval v jídle nebo spánku, kladl na sebe přílišné nároky a trestal se za jejich nesplnění. Někdy se autoagrese objevovala v soukromí, jindy ve škole, například bouchání hlavou do zdi pro pobavení spolužáků. Jana mluvila také o dokonání autoagrese ve formě sebevraždy spolykáním léků, skokem z výšky nebo pod vlak. Někteří odborníci přisuzovali autoagresivní chování sociálnímu nebo studijnímu neúspěchu nebo pocitu nudy.

Zdeněk vysvětloval, že rozlišujeme čtyři základní typy autoagrese.
Magda popsala způsoby sebepoškozování, se kterými se setkala.
Vláďův žák s ADHD vybíjením agresivity ubližoval zejména sobě.

Šikana

Kromě krátkodobých, impulzivních či jednorázových forem agrese pedagogové i další odborníci hovořili o šikaně. Vedle šikany mezi vrstevníky a spolužáky popisovali i šikanu ze strany učitelů nebo naopak šikanu vůči učiteli. V popisovaných zkušenostech odborníků se mezi vrstevníky a spolužáky objevovalo násilné chování. Katka hovořila o případu, kdy učitel zesměšňoval žáky, hanlivě je označoval, zveřejňoval známky, nebo upřednostňoval jednu skupinu žáků před druhou.

Projevy šikany zažila Radana už u prvňáků.
Eva řešila případ šikany s pomocí metodičky prevence.

Kyberšikana

Pedagogičtí i další odborníci při rozhovorech o agresi mluvili o fenoménu kyberšikany. Ve své praxi se setkali například s vyhrožováním, urážením a jinym ponižováním v online světě. Problematice kyberšikany se podrobně věnuje tato webová stránka.

To, že se nesetkali s kyberšikanou, přičítala Eva zákazu telefonů a preventivním programům.

Zdravý projev vzteku

Určitou míru projevu vzteku a frsutrace vnímali odborníci jako přirozený projev chování. Zmiňovali potřebu ventilace vzteku dětí a adolescentů ve sportu (například běh, hraní míčových her). Také hovořili o různých způsobech cílených a neškodných projevů, jako kontrolované vybití do polštáře, peřiny, matrace, boxovacího pytle, trhání papírků na malé kousky, přetlačování rukama nebo řízené zakřičení o přestávkách. Více o doporučeních pro práci s agresí najdete zde.

Katka zmiňovala možné způsoby ventilace a projevy zdravé agresivity
Adam vysvětloval, že experimentování s agresí je přirozené, obzvláště v pubertě