Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Děti z Ukrajiny v české škole očima pedagogů

Od jara 2022 se školy a pedagogové potýkali s novou výzvou. Příchod velkého počtu dětí z Ukrajiny do českých škol znamenal jak zvýšené nároky na pedagogické pracovníky, tak i zcela nové situace pro kolektivy žáků ve školách. Odlišnost jazyka a kultury, a také větší emoční zátěž pro děti i učitele mohly ovlivnit klima v třídních a školních kolektivech.

Pedagogů na základních školách jsme se ptali na to, jak příchod ukrajinských žáků ovlivnil klima ve třídách a celkovou atmosféru ve škole. Zajímalo nás také to, jak situaci zvládaly děti a samotní pedagogové. V neposlední řadě zaznívaly vzkazy pedagogů dalším kolegům, kteří jsou v podobné situaci. 

OBSAH STRÁNKY

Klima třídy a začlenění

Leona vnímala rozdíl v adaptaci dětí na prvním a druhém stupni.
Eva kladně hodnotila příchod skupiny chlapců z Ukrajiny do třídy.

Někteří pedagogové mluvili o zkušenostech s ukrajinskými dětmi, které byly zakřiknuté, příliš nekomunikovaly nebo nespolupracovaly. Část oslovených učitelů se setkala s tím, že někteří čeští žáci své nové ukrajinské spolužáky příliš dobře nepřijali, nebo vůči nim měli narážky.

Lucka se občas setkávala s narážkami vůči ukrajinským žákům, celkově ale podle ní klima třídy spíš obohatili. 

Emoční zátěž – podpora a zvládání

Pedagogové usilovali o to, aby se příchozí děti cítily dobře. Aby se co nejdříve naučily česky, učitelé se je snažili co nejvíce dostávat do kontaktu s českými spolužáky. Na druhou stranu ale často vnímali, že kontakt s ostatními Ukrajinci mohl těmto dětem sloužit jako vzájemná psychická podpora. 

Část pedagogů využívala různé aktivity zaměřené na stmelování kolektivu, vzájemnou komunikaci a interakci, aby se třídy co nejrychleji „sžily“. Oslovení učitelé zmiňovali, že záleželo na povaze ukrajinských dětí. 

Někdy bylo obtížné s dětmi navázat kontakt. Část pedagogů měla zkušenost s dětmi uzavřenými, nekomunikativními a nemotivovanými. Někteří učitelé dle svých zkušeností hodnotili, že děti na prvním stupni byly spontánnější, a situace na ně tolik nedopadala. Naproti tomu starší děti na druhém stupni, zvláště v období puberty, mohly situaci více prožívat a silněji vnímat, a tím pádem být uzavřenější, nemít chuť se otevírat nebo bavit o věcech, které je trápily.

Třída Aleny se zapojila do projektu pro česko-ukrajinské třídy, s posílením vztahů pomohla také psycholožka.
Eva popisovala zkušenost s ukrajinským chlapcem, který téměř nekomunikoval. 
Podle Lucky žádné z dětí nepotřebovalo emoční podporu ve spojení s tématem války. Někteří žáci ale byli málo komunikativní a motivovaní.
Leona hovořila o rozdílech v emoční podpoře na prvním a druhém stupni. 

Náročnost pedagogické práce

Příchod dětí z Ukrajiny zvyšoval nároky na přípravu pedagogů. Ti, se kterými jsme mluvili, potvrzovali nutnost dělat si dvojité přípravy do hodin, popisovali počáteční obtíže při překonávání jazykové bariéry, nebo oceňovali přítomnost asistentů pedagoga. Části učitelů vadilo, že nejistota budoucího vývoje situace přinášela nejasnosti v hodnocení ukrajinských žáků a v celkovém přístupu k nim. Z rozhovorů s pedagogy ale celkově vyplývalo, že náročnou situaci zvládali. 

Kiki vnímala, že jí s příchodem ukrajinských žáků přibylo práce. Důležitý byl i jejich samotný přístup ke vzdělávání. 
Alena oceňovala přítomnost asistentů pedagoga ve třídách.
Podle Evy byla pro učitele nejnáročnější příprava do naukových předmětů.
Podle Lucky někteří pedagogové vnímali nastalou situaci negativně kvůli množství práce navíc.
Do třídy Martiny přišly dvě ukrajinské dívky, mezi kterými byly velké rozdíly.
Spíš než hrozbu pro svou školu Pavel spatřoval v nastalé situaci příležitost.

Vzkazy ostatním učitelům a rodičům

Oslovení pedagogové vzkazovali svým kolegům učitelům, kteří se dostanou do podobné situace, aby byli tolerantní, vstřícní a trpěliví, protože nemohou vědět, co si v sobě příchozí děti nesou. Dále doporučovali být autentičtí, přirozeně se zajímat o potřeby všech dětí, vést je ke vzájemné podpoře a pomoci, v učivu postupovat pomalu od jednoduššího učiva k těžšímu. 

Alena by kolegům učitelům vzkázala, aby byli tolerantní.
Leona ve vzkazu kolegům děkovala za jejich nasazení, dále jim doporučovala nebát se říct si o pomoc, respektovat psychickou únavu zejména starších dětí a zaměřit se na spolupráci.
Martina učitelům vzkazovala, aby se nebáli využívat pomoci českých dětí.

Část vyučujících se setkala s obavami některých rodičů českých dětí z toho, že by příchod žáků z Ukrajiny mohl zhoršit kvalitu výuky. Oslovení pedagogové rodičům vzkazovali, že není důvod k obavám, že učitelé mají zkušenosti s výukou žáků s různými bariérami, a že tato situace může být naopak přínosná i pro české děti.

Podle Lucky bývají ve třídách děti s různými speciálními potřebami, které mnohdy potřebují větší podporu, něž žáci s odlišným mateřským jazykem. Není proto třeba se obávat.
Kiki vzkázala, že přítomnost dětí z Ukrajiny výuku nesníží, naopak se díky ní mohou české děti něco nového naučit.